Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
BLOGA WZOROWYBIZNES
https://WzorowyBiznes.pl


Wersja: 1.00
Data obowiązywania: 01.03.2018


Art. 1.
Wstęp


W związku z tym, iż serwis WzorowyBizes.pl jest serwisem polskojęzycznym, pod polską domeną i (co jest naturalną implikacją wspomnianych faktów) skierowany jest głównie do Polaków (lub osób polskojęzycznych), niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania bloga funkcjonującego pod domeną wzorowybizes.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki Zumiga Ltd., zarejestrowaną 28 kwietnia 2014 roku w Rejestrze Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 8991479 (VAT No.: GB 185970265) - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).

Zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług.


Art. 2.
Definicje pojęć


Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).

Blog (Serwis Internetowy, Serwis, Portal) - oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Blog, działające w domenie wzorowybizes.pl

Usługodawca (Właściciel, Administrator, Organizator) - oznacza spółkę Zumiga Ltd., zarejestrowaną 28 kwietnia 2014 roku w Rejestrze Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 8991479 (VAT No.: GB 185970265), będącą jednocześnie właścicielem Bloga i podmiotem odpowiedzialnym za jego administrowanie.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: https://wzorowybizes.pl/regulamin.

Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Bloga, w tym, w szczególności Użytkownik Zarejestrowany. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.

Użytkownik Zarejestrowany - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji, z Chwilą Zawarcia Umowy, uzyskała dostęp do pełnego zakresu usług Bloga (w tym możliwości dodawania treści do Bloga). Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Bloga. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika na Blogu, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami, myślami i poglądami w postaci komentarzy, tekstów lub artykułów publikowanych na Blogu.

Chwila Zawarcia Umowy (o Profil Użytkownika) – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Bloga na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

„Browse-wrap Agreement” – w zakresie korzystania w ramach funkcjonalności Bloga możliwych dla Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu (w odpowiednim zakresie), poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu („Umowa zawarta przez samo Przeglądanie”).

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu WzorowyBizes.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Bloga oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

Umowa - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi po złożeniu zamówienia, dokonaniu płatności, której przedmiotem jest udział Użytkownika w jednym z wybranych Kursów.

Zamówienie - zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Kursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronach Bloga poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się na Blogu i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

Kurs (Kursy) - usługi świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę, opisane szczegółowo w Art. 10 Regulaminu.

Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.

Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane posty, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, nazwę użytkownika, imię i nazwisko, jego Awatar, historię jego aktywności, etc.

Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Administratora lub Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji na Blogu w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego); wszelkie treści dodane, wprowadzone w jakikolwiek sposób na Blogu przez Użytkowników (Zarejestrowanych) lub Administratora.

Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).

Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.

Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.


Art. 3.
Postanowienia ogólne


1.Blog jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Bloga, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

2.Administrator nie ingeruje przy tym merytorycznie w Materiały dodawane przez Użytkowników, w szczególności nie filtruje ani nie przeszukuje zasobów zgromadzonych w serwisie.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4.Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Bloga nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi, a także informacji przedstawionych Użytkownikowi przy prezentacji Kursów.

5.Zabronione jest wykorzystywanie Bloga przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.


Art. 4.
Techniczne warunki korzystania z Serwisu


1.Właścicielem Bloga jest Zumiga Ltd. - spółka zarejestrowana 28 kwietnia 2014 roku w Rejestrze Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 8991479 (VAT No.: GB 185970265) – Administrator.

2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Blog, umożliwiające korzystanie z Bloga przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.

3.W ramach Bloga zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

4.Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

5.Korzystanie z Bloga oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Blogu oraz zamieszczaniem w niej treści w Postaci Materiałów lub Postów, z zastrzeżeniem postanowień Art. 5 Regulaminu.


Art. 5.
Warunki korzystania z Bloga


1.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Bloga jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Możliwość dodawania Materiałów oraz aktywnego włączenia Użytkownika do dyskusji jest dostępna wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika.

3.W celu założenia Konta Użytkownika na Blogu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny wraz z ankietą oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Bloga (domyślnie pod adresem https://wzorowybiznes.pl/rejestracja) i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z ankietą i drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

5.Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:
a) zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;
b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.

6.Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres Administratora danych osobowych.

7.Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez WzorowyBiznes.pl Usług i funkcjonalności na Blogu jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca nie wyklucza jednak w przyszłości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych. Ich zasady zostaną określone w odrębnym dokumencie regulującym zasady świadczenia tych usług.

8.Korzystanie z Bloga odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

9.Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

10.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności w publikowanych przez Użytkownika Postach i komentarzach) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Bloga lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.

11.Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.

12.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Bloga wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Bloga w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

13.Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.


Art. 6.
Uczestnictwo w Serwisie (Blogu) WzorowyBiznes.pl


1.Blog przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

2.Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.

3.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

4.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

5.Użytkownik wyraża zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych przez Usługodawcę.

6.Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej przez Usługodawcę.

7.Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Bloga zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Bloga, wynikającym z postanowień Regulaminu.

8.Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Bloga lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

9.Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Bloga, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Bloga.


Art. 7.
Odpowiedzialność usługodawcy


1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Bloga, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.

3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Bloga w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Art. 8.
Dane osobowe, pliki „Cookies”


1.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Zumiga Ltd., spółka zarejestrowana 28 kwietnia 2014 roku w Rejestrze Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 8991479 (VAT No.: GB 185970265), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (np. celach marketingowych).

4.Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.

5.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

6.Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.Usługodawca uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Usługodawca nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Bloga, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

9.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Bloga, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

10.Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Bloga na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

11.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) zbierania danych statystycznych.

12.Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Bloga.


Art. 9.
Prawa własności intelektualnej


1.Usługodawca informuje i zastrzega, że Blog zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty na Blogu układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej).

2.Użytkownicy Bloga są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Bloga, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych na Blogu bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.


Art. 10.
Kursy


1.Usługodawca może oferować Kursy czyli szkolenia bądź usługi edukacyjne w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i które to będą zamieszczane na stronach Bloga.

2.Oferta zawierająca m.in. aktualną cenę za Kurs będzie prezentowana przy opisie Kursu na stronach Bloga wraz z przyciskiem umożliwiającym złożenie Zamówienia przez Użytkownika.

3.Użytkownik, aby złożyć zamówienie musi kliknąć na przycisku Zamówienia znajdującego się na stronach Bloga, a następnie wypełnić formularz zgłoszenia. Użytkownik składający Zamówienie na Blogu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a poprzez złożenie Zamówienia na Blogu Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4.Warunkiem przyznania dostępu do Kursu jest opłacenia Zamówienia przez Użytkownika. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

5.Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

6.W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o realizacji płatności za Kurs, Usługodawca przydzieli Użytkownikowi dostęp do treści Kursu. Dostęp do Kursu będzie możliwy po zalogowaniu się na Profilu Użytkownika na Blogu.

7.Program Kursu jako całość oraz szczegółowa zawartość poszczególnych nagrań stanowią poufną własność intelektualną Usługodawcy, z racji czego Użytkownik zobowiązany jest do zachowania ścisłej poufności co do programu szkolenia (Kursu), jego zawartości i materiałów szkoleniowych, na których rozpowszechnianie Usługodawca nie wydaje zgody. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie nauczać metod, technik i narzędzi pokazanych w Kursie w organizowanych przez siebie kursach, szkoleniach, artykułach i książkach bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

8.Udostępniony Użytkownikowi Kurs nie przechodzi na jego własność, Użytkownik nabywa wyłącznie prawo do korzystania z niego poprzez Strony Internetowe Bloga.

9.Treść Kursów jest chroniona prawami autorskimi i należy do Usługodawcy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

10.Informacje podane na stronach Bloga poza użytkiem prywatnym Użytkownika lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

11.Użytkownikom będącym osobami fizycznymi (konsumentami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa zwrot zapłaty nastąpi za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za Zamówienie.


Art. 11.
Tryb i sposób składania reklamacji


1.Każdemu Użytkownikowi Bloga przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Bloga oraz zakupionym Kursem.

2.Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy).

3.Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 3. (art. 11.) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

6.Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


Art. 12.
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Bloga i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Bloga.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Bloga (domyślny adres aktualnej wersji: https://wzorowybiznes.pl/regulamin).

3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Bloga wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Bloga przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.

4.W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmieniony Regulamin.

5.Rozwiązanie umowy w trybie punktu 4. niniejszego art. 12 nie powoduje rozwiązania licencji, jaką Użytkownik udzielił Administratorowi na opublikowane przez niego w Postach – chyba, że Użytkownik wyraźnie wycofa również licencję. Analogicznie nie niweczy tej licencji zawieszenie Konta/Profilu.

6.Pewne zasady przyjęte na Blogu są uregulowane w dziale "FAQ" ("Najczęściej zadawane pytania") dostępnym pod adresem http://wzorowybiznes.pl/faq i stanowią one integralną część niniejszego Regulaminu.

7.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku.
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Zaloguj się

Lub    

lub

Utwórz konto

lub

Forgot your details?

Zaakceptuj regulamin i wszystkie zgody aby się zalogować.