Przychód, obrót i dochód – różnice

Przychód, dochód i obrót - różnice

Zastanawiałem się czy w ogóle pisać ten tekst, bo temat wydawał mi się dość błahy i prosty. Ostatnio jednak rozmawiałem z osobą, która opowiadała mi o swoim biznesie. Osoba ta prowadzi firmę od kilku lat, jednak w naszej rozmowie pojęcia dochodu i przychodu traktowała jako synonimy. Pomyślałem więc, że jeśli tak doświadczona w biznesie osoba myli pojęcia przychodu, dochodu i obrotu, to tym bardziej mogą mieć z tym problem początkujący przedsiębiorcy. Dlatego dzisiaj taka krótka ściąga – czym różni się przychód, dochód i obrót. Zapraszam do czytania.

Co to jest przychód?

Prowadząc firmę coś sprzedajesz. Mogą to być świadczone przez Ciebie usługi, mogą to być różnego rodzaju towary, produkty, półprodukty itd. Firma to jednak nie gospodarstwo domowe, więc każdą sprzedaż powinieneś dokumentować wystawioną fakturą, rachunkiem lub paragonem fiskalnym.
Przychód to zatem każdy wpływ finansowy uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej, na który został wystawiony dokument sprzedaży.
Jeśli jesteś „VATowcem” (czynny płatnik podatku VAT) to przychodem Twojej firmy będą wpływy netto (nie wlicza się podatku VAT). Przychodem zatem w tym wypadku nie jest wartość podatku VAT doliczona do faktury. Dla firm, które nie są płatnikami VAT, przychodem są kwoty brutto z rachunków i faktur.

W definicji przychodu mówi się o „wpływie finansowym”. Nie oznacza to wcale, że przychód firmy powstaje w momencie faktycznego otrzymania płatności (przelewu bankowego, gotówki). Przychodem są bowiem należności z tytułu wystawionej faktury (rachunku), nawet jeśli płatność za tą fakturę jeszcze nie nastąpiła.

Ustawa o podatku dochodowym do przychodów firmy zalicza w szczególności:
 • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi
 • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym
 • odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT)
Przychodem nie są zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wkłady własne udziałowców/akcjonariuszy.

Co to jest dochód?

Prowadząc biznes z jednej strony coś sprzedajesz, dzięki czemu generujesz przychody do firmy. Z drugiej jednak strony ponosisz koszty funkcjonowania swojej firmy. Jeśli świadczysz usługi to najczęściej musisz kupić odpowiednie narzędzia, opłacić pracowników, transport itp. Przy sprzedaży towarów i materiałów albo musisz ponieść koszty ich wytworzenia albo zakupu u innych dostawców. I to właśnie zestawienie przychodów i kosztów firmy mówi o dochodzie.

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto muszą one mieć związek z prowadzoną działalnością. Warto również pamiętać, że nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki związane z prowadzoną działalnością można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód to przychody z działalności firmy pomniejszone o poniesione koszty uzyskania tych przychodów.
Dochodem są zatem wszystkie osiągane przychody firmy pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz składki ZUS (wszystkie składki ZUS poza składką zdrowotną).

Firma uzyska zatem dochód jedynie wtedy, kiedy jej przychody w danym okresie będą większe od kosztów ich uzyskania.

Dochód firmy można rozpatrywać w dwóch aspektach: dochodu brutto (kwota dochodu przed opodatkowaniem) oraz dochodu netto (kwota dochodu po opodatkowaniu).


Co to jest obrót?

Obrót bardzo często mylony jest z przychodem. Jaka jest więc różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami?

Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług (należności brutto) pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy. Obrotem jest także kwota otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę produktu lub usługi.
Do obrotu firmy nie można zatem zaliczyć na przykład odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym czy zwrotu podatku VAT.


Podsumowanie

Ani przychody firmy ani ich obroty nie mówią właściwie nic o kondycji firmy. Jeśli firma A ma sto razy większe obroty lub przychody od firmy B, to wcale nie oznacza, że lepiej prosperuje na rynku. Miarą kondycji finansowej firmy jest dochód, bo pokazuje on czy firma zarabia czy przynosi straty. Oczywiście patrzenie jedynie na sam dochód firmy, w oderwaniu od innych wskaźników mierzenia kondycji firmy, może okazać się niewystarczające, ale na pewno jest lepszą miarą niż przyglądanie się jedynie obrotom i przychodom firmy.

Z drugiej strony wielkość przychodów firmy lub jej obrotów można wykorzystać do celów wizerunkowych. Może się okazać, że firma generuje małe zyski lub nawet straty, a pokazywać wysokie przychody i obroty. Tak robi wiele spółek, zwłaszcza tych giełdowych. Uzyskanie dużych przychodów nie jest bowiem dla nich żadnym problemem (na przykład poprzez umowy barterowe), a mogą się wtedy pochwalić przed akcjonariuszami „wynikami” finansowymi. Duże przychody takie spółki mogą wykorzystywać do usprawiedliwiania się przed brakiem osiąganych zysków w firmie – pokazują, że rosną im przychody (a więc sytuacja pożądana), ale jednocześnie mają duże koszty związane z przeprowadzanymi „inwestycjami” w firmie. Oczywiście nie oznacza to, że tak rzeczywiście nie jest. Jednak spółkom, w których przychody systematycznie rosną przez kilka najbliższych lat, a z drugiej strony przez ten sam okres notują coraz większą stratę, warto się bliżej przyjrzeć i sprawdzić czy nie dzieje się w nich coś złego.

Komentarze

  Dodaj komentarz

  SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

  Zaloguj się

  Lub    

  lub

  Utwórz konto

  lub

  Forgot your details?

  Zaakceptuj regulamin i wszystkie zgody aby się zalogować.